Safari & Adventure Tour

Camel Safari TourJeep Safari TourElephant Safari Tour

Dune Safari Tour

Duration: 12 Nights / 13 Days
Destinations: Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Delhi


Wildlife Safari in Bandhavgarh
Duration: 13 Nights / 14 Days
Destinations: Mumbai - Nagpur - Kanha National Park - Bandhavgarh National Park - Jabalpur - Agra - Bharatpur - Ranthambhore - Jaipur - Mumbai - Goa - Mumbai


Jeep Safari Adventure
Duration: 26 Nights / 27 Days
Destinations: Delhi - Leh - Lamayuru - Wanla - Hanupatta - Photoskar - Foot of Sengge La - Lingshed - Snertse - Hanumil - Pishu - Karsha - Padum - Mune - Ichar - Purne - Phuktal - Purne - Table - Gumburanjon Camp - Shingo La - Ramjak - Pass Camp - Darcha - Manali - Delhi


Camel Safari in Rajasthan
Duration: 04 Nights / 05 Days
Destinations: Jaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Jaipur


Elephant Safari in Bandhavgarh
Duration: 09 Nights / 10 Days
Destinations: Delhi - Agra - Bandhavgarh - Delhi

 

India Classic JourneysMore Information Form